(044) 593-24-38

Історія організації

19 грудня 2005 року на своїх перших Установчих зборах за ініціативою вихідців з Подільського краю була створена, а 17 січня 2006 року Київським міським Управлінням юстиції Міністерства юстиції України зареєстрована самоврядна громадська організація „Поділля”, яка об′єднує на засадах добровільності та спільності інтересів громадян України та інших держав, походження, навчання і трудова діяльність яких пов′язана з Поділлям для задоволення та захисту їхніх інтересів, забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку Подільського регіону і України в цілому, сприяння охороні пам′яток культури, музейних цінностей, історичного середовища Поділля.

Це не політичний крок, а поклик душі і серця, це духовне єднання з малою Батьківщиною у здійсненні благодійної місії добра і милосердя, любові і поваги до рідного краю, яке поєднується зі сприянням духовного і економічного відродження та розбудови Подільського регіону України.

Членами громадської організації „Поділля” є депутати Верховної Ради України, депутати Хмельницької областної ради, керівники, заступники керівників різного рівня державних органів влади, органів управління господаруючих суб′єктів, громадських, комерційних структур, працівники науки і культури та інші особи. Це потужна спілка політиків, державних службовців, підприємців, культурних діячів.

Вищим керівним органов громадської організації „Поділля” є загальні збори його членів, представницьким керівним органом, який діє на громадських засадах і обирається загальними зборами, є Рада. Органом, що здійснює управління організацією і діє також на громадських засадах, є Правління, а виконавчим органом, який безпосередньо виріщує усі поточні питання діяльності „Поділля”, є Виконавча дирекція. Щодо забезпечення діяльності громадської організації „Поділля” належними фінансово-матеріальними ресурсами та ведення поточного контролю за фінансово-економічною діяльністю Правління і Виконавчої дирекції, то ці функції здійснює Опікунська Рада.

Головою Ради громадської організації „Поділля” обрано депутата Хмельницької обласної ради Артемчука Анатолія Володимировича.

Виходячи з конкретних умов сьогодення, громадська організація „Поділля” в своїй повсякденій роботі, велику увагу приділяє питанням надання практичної допомоги, щодо захисту прав і законних інтересів громадян, вихідців з Подільського краю, привернення уваги і зацікавлення державних, громадських, комерційних та інших структур до діяльності громадської організації „Поділля”.

Громадська організація „Поділля” надає практичну допомогу у розвитку агропромислового виробництва, так за її сприянням у смт. Чорний Острів Хмельницької області побудовано термінал, в якому у камерах сховища зберігається плодово-овочева продукція за унікально-новою технологією, а також продовжується тісна співпраця з виробниками сільськогосподарської продукції та сільськогосподарського обладнання.

Громадська організація „Поділля” підтримує ділові стосунки з Вінницькою, Тернопільською і Хмельницькою обласними державними адміністраціями, Міжнародним благодійним фондом „Україна-3000”, Злученим Українсько-Американським Допомоговим Комітетом (США),  громадськими організаціями країн ближнього зарубіжжя, , земляцтвами областей України, які знаходяться у м.Києві та іншими організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми.

Наша мета:

1.Привернення уваги державних органів влади, органів управління господаруючих суб′єктів, громадських, комерційних та інших структур в Україні до діяльності громадської організації „Поділля”.

2. Надання практичної допомоги щодо захисту прав і законих інтересів громадян, вихідців з Подільського краю.

3. Сприяння відродження культурно-просвітницьких традицій і ремесел,
ролі Подільського регіону в соціально-економічному житті України.

4. Сприяння реалізації інтелектуального та творчого потенціалу своїх членів і талановитих громадян Подільського походження, підтримка важливих проектів, спрямованих на відродження Поділля.


5. Сприяння створенню умов для встановлення розвитку ділових та товариських контактів, взаємного спілкування громадян, вихідців з Поділля, поширення зв′язків із громадськістю, колективами підприємств, установ і організацій на території України.

6. Сприяння процесу духовного і культурного відродження Подільського регіону, шляхом безпосередньої участі у відбудові, реставрації та захисті пам′яток історії та культури.


7. Налагодження та зміцнення зв′язків з українцями, які проживають за межами України та об′єднання зусиль в розбудові Подільського краю.


8. Сприяння процесу в організації і проведені благодійних заходів.

Як стати членом організації "Поділля"1. Членство у Поділля може бути індивідуальним і колективним.
2. Індивідуальними членами Поділля можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства які досягли 18-річного віку, є дієздатними у правовому відношенні, визнають Статут Поділля та підтримують його матеріально.
3. Колективними членами Поділля можуть бути колективи установ та організацій, які визнають Статут, підтримують Поділля матеріально та сприяють виконанню його цілей і завдань.
4. Прийом в члени Поділля здійснюється Загальними зборами Поділля, Радою або Правлінням на підставі письмової заяви особи, що виявила бажання вступити до Поділля за наявності рекомендацій не менше як двох його членів або протоколу загальних зборів відповідної установи, організації, що прийняла рішення про вступ до Поділля. Одночасно членами Поділля вважаються всі особи, які взяли участь в його Установчих зборах і погодились стати його членами.
5. Відмова в прийнятті в члени Поділля може бути оскаржена в будь-який час у Раді Поділля або на його Загальних зборах. Рішення з цього приводу зазначених керівних органів Поділля є остаточним і не може бути оскаржене, окрім випадків виникнення обставин, що знову відкрилися, або на вимогу не менше третини членів Ради Поділля чи членів Поділля, присутніх на Загальних зборах, що має бути засвідчено їхніми підписами.
6. Індивідуальні та колективні члени Поділля в особі своїх повноважених представників мають рівні права й обов’язки та надалі іменуються членами Поділля.
7. Вихід із членів Поділля здійснюється на підставі письмової заяви особи, або протоколу зборів відповідного колективного члена. Підставою для виходу з членів Поділля може бути усна заява його члена, яка належним чином оформлена протоколом засідання Загальних зборів, Ради або Правління. Обговорення цього питання може вІдбуватися тільки за згодою члена Поділля, який виходить з нього.
8. У разі невиконання положень Статуту, член Поділля може бути виключений із Поділля за рішеннм Правління, Ради Поділля або Загальних зборів. Рішення Правління про виключення з Поділля як індивідуальних, так і колективних членів підлягає затвердженню Радою Поділля або Загальними зборами.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ „ПОДІЛЛЯ”
1. Члени Поділля мають право:
- обирати та бути обраними до керівних та контролюючих органів Поділля;
- брати участь в усіх заходах, що проводить Поділля;
- вносити пропозиції до керівних органів Поділля з питань, що стосуються його діяльності й вимагати відповіді за суттю проблем, що порушені;
- вільно обговорювати на Загальних зборах (відповідно до встановленого регламенту) питання діяльності Поділля і його керівних органів, вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Поділля;
- одержувати повну інформацію про діяльність Поділля;
- виходити у встановленому порядку з членів Поділля;
- члени Поділля мають інші права згідно з чинним законодавством України та Статутом.

2. Колективні члени Поділля реалізують зазначені права через своїх повноважених представників.
3. Члени Поділля зобов’язані:
- дотримуватися положень Статуту і сприяти виконанню завдань Поділля;
- виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Поділля;
- брати безпосередню участь у діяльності Поділля, виконувати вимоги Статуту та інших документів Поділля, прийнятих його керівними органами відповідно до їх компетенції;
- своєчасно сплачувати вступний та членські внески.

Статут

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Громадська організація "Поділля" (надалі – “Поділля”) - є самоврядною організацією, яка об’єднує на засадах добровільності та спільності інтересів громадян України та громадян інших держав, походження, навчання, трудова діяльність яких пов'язана з Поділлям і створена відповідно до законодавства України чи законодавства тієї держави на території якої вона зареєстрована, для задоволення і захисту їх спільних громадських, соціальних й інших інтересів, сприяння розвитку та процвітання Подільського регіону.

1.2. “ Поділля ” здійснює свою діяльність на території м. Києва відповідно до Конституції України, нормативно – правових актів України та цього Статуту.

1.3. Діяльність “ Поділля ” ґрунтується на таких засадах: - добровільності волевиявлення його членів при вступі та виході з “ Поділля ”; - рівноправності його членів; - самоврядування; - законності та гласності; - виборності керівних органів “ Поділля;” - вирішення основних питань діяльності “Поділля” на Загальних зборах його членів; - здійснення постійних зв'язків із органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами; - співпраці з уповноваженими державними органами, громадськими і самоврядними організаціями.

1.4. “ Поділля ” набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідними органами України у порядку, визначеному чинним законодавством України. “ Поділля ” володіє майном, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, штамп, символіку, бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити, зразки яких затверджуються Радою “ Поділля ” або за її дорученням Правлінням.

1.5. “ Поділля ” використовує власну символіку, що затверджується Радою Поділля та підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.6. Поділля відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з законодавством України може бути звернено стягнення.

1.7. Поділля вільне у виборі напрямів своєї статутної діяльності відповідно до Конституції України та чинного законодавства України.

1.8. Поділля, здійснюючи свою діяльність, взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями згідно з цим Статутом. Втручання державних органів, органів місцевого самоврядування та службових осіб у діяльність Поділля, так само як і його втручання у діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.9. Назва Поділля: повне: українською мовою – "Поділля”; російською мовою – "Подолье"; скорочене: українською мовою - "Поділля"; російською мовою - " Подолье"...

 завантажити статут

Структура 1

КЕРІВНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОДІЛЛЯ»

 
 Президент громадської організації 
 
 
 Віце-президент 
 
 
 Віце-президент 
 
 
 Віце-президент 
 
   
 
 Почесний голова 
 
 
 Почесний співголова від Тернопільської області 
 
 
 Почесний співголова від Хмельницької області 
 
 
 Почесний співголова від Вінницької області 
 
 
 Координаційна рада ГО "Поділля"  
 
 
 Секретар координаційної ради  
 


ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ГО «ПОДІЛЛЯ»

 
 Рада ГО «Поділля» 
 
 
 
 Голова ради 
 
 
 Заступник Голови Ради по зв’язках з органами державної влади 
 
 
 Заступник Голови Ради по міжнародних зв’язках 
 
 
 Заступник Голови Ради по зв’язках із ЗМІ 
 
   
 
 Виконавча дирекція  
 
 
 Заступник виконавчого директора з організаційної роботи 
 
 
 Виконавчий директор  
 
 
 Заступник виконавчого директора по зв’язках з громадськістю 
 

Новина 2

Нарешті ми зробимо усе можливе для досягнення мети

Відкрився сайт

   громадян інших держав, походження, навчання і трудова діяльність яких пов’язана з Поділлям.
  Це не політичний крок, а поклик душі і серця, це духовне єднання з малою Батьківщиною у здійсненні благодійної місії добра і милосердя, любові і поваги до рідного краю, яке поєднується зі сприянням духовного і економічного відродження та розбудови Подільського регіону України.
Президент громадської організації "Поділля"
Артемчук Анатолій Володимирович

ГО “Українська ініціатива„


Поділля – це край, що охоплює частину Центральної та Західної України. Він розташований між річками Дністром, Золотою Липою, верхів’ями Горині, Случі й Росі та Кодимою. Більшість його території займають Волино-Подільська та Придніпровська височини. Тут живе близько десятої частини мешканців нашої держави.

Україна – велика держава, частиною якої є і наш край – Поділля. Це край хліборобів і ремісників, козаків і завзятих воїнів, художників і поетів, кобзарів і вчених. Він був відомий світові з сивої давнини. У часи могутнього Галицько-Волинського князівства його знали під назвою Пониззя, а згодом, з ХІV століття, край набув назви Поділля. Тут народилися Мелетій Смотрицький та Іван Пулюй, звідси пролягли у світ шляхи Соломії Крушельницької і Миколи Леонтовича, Ярослава Івашкевича і Василя Стуса. Тут любили й страждали, ходили за плугом і боронили рідний край наші прадіди. Це – земля наших батьків. Дорожимо нею!
Письменник ХVІ ст.

Про природу Поділля
В опису України, зробленому на початку ХVІ ст. польським письменником Матвієм із Мехова, Поділля називається «родючою країною, досить багатою хлібом і медом». Її грунти відзначалися надзвичайною щедрістю. «Хоча там лише грубо обробляють землю, орють мало й неглибоко, а сіють зверху, пшениця сама росте там три роки підряд тільки тому, що при збиранні хліба під час жнив певну кількість зерен залишають розсипаними по землі, щоб вони зійшли наступного року без оранки й обробітку поля. Трава на пасовищах швидко обплутує і ховає плуг, забутий у трав’янистих місцях. Бджолині рої там кладуть мед не лише в довбанках і дуплах дерев, але й на берегах річок та на землі.

 

 

 

Зроблено у QWERT-media © 2008-2010